LTE-TDD :框架结构类型2

<TDD LTE帧结构> 以.

<TDD LTE帧结构>

以下是各种TDD UL / DL配置的示例。

TDD UL / DL配置0,特殊子帧配置0 >

TDD UL / DL配置1,特殊子帧配置0 >

TDD UL / DL配置2,特殊子帧配置0 >

TDD UL / DL配置3,特殊子帧配置0 >

TDD UL / DL配置4,特殊子帧配置0 >

TDD UL / DL配置5,特殊子帧配置0 >

TDD UL / DL配置6,特殊子帧配置0 >

以下是显示具有不同特殊子帧配置的无线电资源网格的示例。在这些示例中,仅注意子帧0和子帧6中的符号结构如何变化。

TDD UL / DL配置0,特殊子帧配置0 >

TDD UL / DL配置0,特殊子帧配置1  >

TDD UL / DLConfiguration 0,特殊子帧配置2  >

TDD UL / DL配置0,特殊子帧配置3  >

TDD UL / DLConfiguration 0,特殊子帧配置4  >

TDD UL / DL配置0,特殊子帧配置5  >

TDD UL / DL配置0,特殊子帧配置6  >

TDD UL / DLConfiguration 0,特殊子帧配置7  >

TDD UL / DL配置0,特殊子帧配置8  >

发表回复